Nowo powołany Rzecznik ma stanowić podstawową instytucję wspierającą i monitorującą wdrażanie zasad „Konstytucji Biznesu” w praktyce.

Rzecznik ma stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm, w szczególności działać na rzecz realizacji zasad: wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju, a także uczciwej konkurencji i  poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Do podstawowych zadań Rzecznika będzie należało:

  • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej;
  • współpracę z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania;
  • inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego;
  • podejmowanie działań służących ochronie praw przedsiębiorców.

Powoływany przez Premiera na 6-letnią kadencję Rzecznik będzie podejmował czynności wynikające z ustawy działając z urzędu, jak i na wniosek. O wsparcie Rzecznika może starać się każdy przedsiębiorca lub organizacja przedsiębiorców.