Nowe prawo przedsiębiorców z podpisem Prezydenta

2018-03-28T11:22:46+01:0028 marca, 2018|Aktualności|

Zapowiadana przez rząd najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat stała się faktem. Za nieco ponad miesiąc wejdą w życie przepisy 5 ustaw składających się Konstytucję Biznesu, w tym Prawo przedsiębiorców. Zasadniczym celem ustawy jest pełniejsze niż dotychczas urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej. Oto najważniejsze zapisy nowej ustawy:

  • wzmocnienie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” oraz wprowadzenie w relacjach przedsiębiorca – urząd zasad rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy i przyjaznej interpretacji przepisówin dubio pro libertate;
  • uznanie wyjątkowości koncesji, jako najbardziej ingerencyjnej formy regulowanie działalności gospodarczej o

Rzecznik stanie na straży praw małych i średnich firm

2018-03-28T11:22:15+01:0028 marca, 2018|Aktualności|

Nowo powołany Rzecznik ma stanowić podstawową instytucję wspierającą i monitorującą wdrażanie zasad „Konstytucji Biznesu” w praktyce. Rzecznik ma stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm, w szczególności działać na rzecz realizacji zasad: wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju, a także uczciwej konkurencji i  poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców. Do podstawowych zadań Rzecznika będzie należało:

  • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicz

Łatwiejsze formalności w CEIDG i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

2018-03-28T11:10:36+01:0028 marca, 2018|Aktualności|

Zmiany wprowadzone przez Konstytucję Biznesu objęły również Centralną Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej. Ma być szybciej i łatwiej, a informację o zakładaniu i prowadzeniu biznesu uzyskamy w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Wśród najważniejszych modyfikacji CEIDG znajdują się:

  • umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury;
  • wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia;
  • zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności wynoszącego 24 miesiące i wprowadzenie możliwości jej zawieszenia na czas nieoznaczony;
  • wprowadzenie zasady, że zmiany danych informacyjnych o przedsiębiorcy można dokonać w dowolnym terminie;
  • wprowadzenie możliwości składania wniosków o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z

MF: split payment nie zaszkodzi budowlance

2018-03-28T11:09:04+01:0028 marca, 2018|Aktualności|

Resort finansów zapewnia, że mechanizm podzielonej płatności, który wejdzie w życie 1 lipca br. nie będzie miał żadnego wpływu na obecnie realizowane inwestycje budowlane oraz przyjęte w nich schematy płatności pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w tym na wykorzystanie rachunków powierniczych. Problemy, które mogą dotknąć branżę budowlaną w związku z wejściem w życie split payment zasygnalizował dziennik „Rzeczpospolita”, a do publikacji odniósł się resort finansów. W zamieszczonym na stronie MF wyjaśnieniu napisano, że mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca będzie dodatkową - poza obecnie funkcjonującymi - metodą dokonywania płatności, a o jej zastosowaniu decydować będą strony transakcji. Dobrowolna podzielona płatność ma być narzędziem dla przedsiębiorców do ochrony przed skutkami transakcji z nierzetelnymi kontrahentami. Jeżeli partnerzy biznesowi darzą się zaufaniem i nie będą widzieli podstaw do s

Składki na ZUS w przypadku choroby przedsiębiorcy

2018-03-28T11:06:09+01:0028 marca, 2018|Aktualności|

Właściciel firmy, który przebywa na zwolnieniu lekarskim może pod pewnymi warunkami pomniejszyć wysokość składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy. Niestety, składki zdrowotne trzeba opłacić w całości. Prawo do proporcjonalnego pomniejszenia najniższej podstawy wymiaru składek społecznych i na Fundusz Pracy ma wyłącznie przedsiębiorca, który spełnia warunki do przyznania zasiłku chorobowego, a więc podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i posiada wymagany okres tego ubezpieczenia. Jeśli nie spełnia tego wymogu, to w trakcie choroby będzie musiał opłacić składki społeczne i na Fundusz Pracy w pełnej wysokości. To samo dotyczy przedsiębiorcy, który ma zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie chorobowe i w związku z tym stracił prawo do zasiłku. Należy pamiętać, że pomniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne jest możliwe dopiero po otrzymaniu zasiłku chorobowego w drodz

Opodatkowanie handlu kryptowalutami

2018-03-14T13:42:39+01:0014 marca, 2018|Aktualności|

Kupno i sprzedaż kryptowaluty skutkuje uzyskaniem przychodu z praw majątkowych i trzeba go opodatkować według skali. W jednej z interpretacji KAS czytamy, że Bitcoin – najpopularniejsza z kryptowalut, nie posiada uregulowania w przepisach prawa. Nie ma też żadnego centralnego organu, ani jakiejkolwiek instytucji sprawującej nad nią nadzór. Na gruncie polskiego prawa waluty Bitcoin nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym, bowiem nie funkcjonuje on jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu odrębnych przepisów. Waluty „wirtualne” nie są też pieniądzem elektronicznym. Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie dotyczące podatkowego aspektu handlowania na giełdach Bitcoinami. Uznał, że tego typu działalność wymaga rejestracji, prowadzenia ewidencji księgowej i płacenia podatku dochodowego według skali. W kosztach podatkowych można uwzględnić wydatki na nabycie tej waluty, ale należy to odpowiednio ud

Przejdź do góry