O TaxPR

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far TaxPR has created 479 blog entries.

Od 2026 r. ograniczenie amortyzacji samochodów?

2021-04-07T18:17:47+01:007 kwietnia, 2021|Aktualności|

Z zapowiedzi rządowych wynika, że limity odpisów amortyzacyjnych mają być znacząco obniżone. W praktyce oznaczać to będzie ograniczenie możliwości amortyzowania samochodów z silnikami spalinowymi i hybrydowymi. Zgodnie z projektem, od 2026 roku do kosztów uzyskania przychodu podatnicy obu podatków dochodowych (PIT i CIT) zaliczą odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodów osobowych (z silnikami spalinowymi i hybrydowymi), których wartość jest nie wyższa, niż 100 000 zł. W tej chwili limit ten wynosi 150 000 zł. Wyższy limit przewidziano dla pojazdów niskospalinowych – 225 000 zł. Na szczęście z najnowszej wersji projektu wynika, ze amortyzacja rozpoczęta przed końcem 2025 r. będzie dokonywana na obowiązujących obecnie zasadach. Propozycja zmian wyszła od Ministra Środowiska, przeciwny obniżeniu limitu amortyzacji jest resort finansów. Jest więc nadzieja, że niekorzystne dla podatników przepisy nie wejdą jednak w

Aktualne formy wsparcia z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

2021-04-07T18:16:48+01:007 kwietnia, 2021|Aktualności|

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informacje o wsparciu, które aktualnie oferuje przedsiębiorcom dotkniętym pandemią. Na stronie internetowej ZUS można sprawdzić, jakie ulgi i na jakich zasadach przysługują oraz co należy zrobić, aby je uzyskać. Informacje na stronie internetowej LINK https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/jakie-wsparcie-z-zus-mozna-uzyskac-w-ramach-tarczy-antykryzysowej/3822898 są  na bieżąco aktualizowane. W tej chwili można skorzystać z następującego wsparcia ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej:

 • świadczenie postojowe
 • zwolnienie z opłacania składek
 • ulg w opłacaniu składek.
Z zapowiedzi rządowych wynika, że w najuboższych dniach zostanie wydłużony czas trwania Tarczy branżowej składający się

Jak długo przedsiębiorca powinien przechowywać dokumenty?

2021-04-07T18:14:32+01:007 kwietnia, 2021|Aktualności|

Prowadzenie firmy łączy się z wytwarzaniem, a co za tym idzie, koniecznością archiwizowania wielu dokumentów. Przepisy przewidują różne terminy ich przechowywania. Dokumenty podatkowe należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Chodzi m.in. o kopie i oryginały faktur VAT, księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty, dokumenty związane z poborem i inkasem podatkowym, wszystkie kopie wystawionych rachunków. Natomiast dokumenty kadrowe (pracownicze), trzeba przechowywać przez 50 lat od rozwiązania umowy. Dłużej niż 50 lat należy archiwizować dokumenty zgłoszeniowe do ZUS (przez cały okres prowadzenia działalności gospodarczej). Znacznie krócej, bo 5 lat od daty przekazania do ZUS przechowuje się dokumenty rozliczeniowe. 10 lat to okres przechowywania akt os

Brak NIP-u na paragonie uniemożliwia wystawienie faktury

2021-04-07T18:11:10+01:007 kwietnia, 2021|Aktualności|

Wydana pod koniec marca br. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS nie pozostawia wątpliwości: nawet, jeśli numer NIP klienta został podany w umowie, a w wyniku pomyłki nie nalazł się na paragonie potwierdzającym sprzedaż, faktura nie może być wystawiona. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy sprzedaż na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zostaje zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej, a paragon wygenerowany za pośrednictwem kasy fiskalnej nie posiada w swej treści numeru NIP nabywcy z powodu nieuwagi lub pomyłki pracownika wystawiającego ten paragon. Sytuacji nie zmienia fakt, że takie działanie nie jest zamierzone, jest to pomyłka pracownika rejestrującego transakcję sprzedaży lub też jest to problem natury technicznej. Faktura w oparciu o paragon bez numeru NIP nie może być wystawiona także wtedy, gdy umowie znajdują się prawidłowe dane nabywcy, w tym także numer NIP. W omawianej interpretacji podano tak

13 najważniejszych obowiązków dotyczących używania kasy fiskalnej

2021-04-07T18:09:48+01:007 kwietnia, 2021|Aktualności|

Prezentujemy najważniejsze obowiązki, które powinni wypełnić posiadacze kas fiskalnych przed, w trakcie i po zakończeniu korzystania z tych urządzeń.

 1. Przed rozpoczęciem użytkowania kasy bez względu na jej rodzaj należy przeprowadzić fiskalizację i uzyskać numer ewidencyjny.
 2. Zapoznanie pracowników z zasadami używania kasy. Każdy pracownik, zanim zacznie używać kasy, musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Dokument ten należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla osoby prowadzącej ewidencję, drugi dla sobie. Informacji nie przekazujemy do urzędu skarbowego.
 3. Wystawianie i wydawanie paragonów. Obowiązek wystawiania w sposób czytelny paragonów fiskalnych dotyczy każdej sprzedaży i przekazywania ich kupującym
 4. Kontrola poprawności pracy kasy. Należy

Fundacje rodzinne coraz bliżej

2021-03-24T20:08:24+01:0024 marca, 2021|Aktualności|

Instytucja fundacji ma ochronić firmę przed wstrząsem związanym ze zmianą właściciela i ułatwić powierzenie jej zarządzania spadkobiercom, zgodnie z wolą fundatora. Do konsultacji zewnętrznych trafił właśnie przygotowany przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Celem projektu jest rozwiązanie problemu sukcesji firm rodzinnych. Reguły opodatkowania fundacji rodzinnych ukształtowane będą następująco:

 • Majątek wniesiony do fundacji przez fundatora, przeznaczony na realizację celów tej fundacji, nie będzie przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
 • Wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora nie będzie się wiązało z obciążeniami podatkowymi.
 • Działalność operacyjna fundacji rodzinnej będzie opodatkowana na zasadach ogólnych.
 • Dochody fundatora oraz beneficjenta z tzw. g
Przejdź do góry