About TaxPR

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far TaxPR has created 359 blog entries.

Koronawirus – najważniejsze informacje dla przedsiębiorcy

2020-03-11T19:24:20+01:00Marzec 11th, 2020|Aktualności|

Zagrożenie związane z koronawirusem spowodowało opracowanie wielu rozwiązań, które mają pomóc ograniczyć jego rozprzestrzenianie. Chodzi m.in. o zapisy dotyczące pracy zdalnej, zamówień publicznych czy działalności hotelarskiej i turystycznej. Ustawa przyjęta w związku z zagrożeniem epidemiologicznym obowiązuje od 8 marca 2020 r. i pozostanie w mocy przez kolejne 180 dni. Polecenia wydawane przedsiębiorcom przez władze publiczne Premier, na wniosek wojewody, po poinformowaniu Ministra Rozwoju, może wydawać - w drodze decyzji administracyjnej - polecenia przedsiębiorcom. Takie polecenia nie wymagają uzasadnienia i mają podlegać natychmiastowemu wykonaniu - z chwilą doręczenia lub ogłoszenia. Mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mailem). Także Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowego wojewódzki inspektor sani

O czym powinien wiedzieć pracodawca?

2020-03-11T19:22:40+01:00Marzec 11th, 2020|Aktualności|

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowały krótki przewodnik po różnych możliwościach wynikających przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które obowiązują już teraz. Jak informuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej, pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi zatrudnionemu na etacie, aby wykonywał - przez określony czas - pracę zdalnie (np. z domu). Ulgi w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności.

  • odroczenie terminu płatności składek – jeśli przedsiębiorca ma problem z o

Kwestie podatkowe a koronawirus

2020-03-11T19:19:13+01:00Marzec 11th, 2020|Aktualności|

W związku z zagrożeniem koronawirusem i wskazaniem ograniczania przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, w urzędach skarbowych mogą być wprowadzone ograniczenia dostępu. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęcają do korzystania z e-usług oraz kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP i infolinie. Resort finansów poinformował, że przedsiębiorcy, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości. W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp.). Wnioski składane przez przed

Zalecenia dla obiektów handlowych

2020-03-11T19:17:55+01:00Marzec 11th, 2020|Aktualności|

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, resort rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało zalecenia dla branży handlowej. W obiektach handlowych zaleca się:

  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
  • Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
  • Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
  • Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
  • Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
  • Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

Wyjaśnienia PIP w związku z koronawirusem

2020-03-11T19:15:20+01:00Marzec 11th, 2020|Aktualności|

W związku z licznymi wątpliwościami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszących się do relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała wyjaśnienia na ten temat. Odmowa wyjazdu na delegację Pracownik, którego pracodawca wysyła w delegację (wyjazd służbowy) w rejony zagrożone koronawirusem, może odmówić wykonania takiego polecenia ze względu na bezpośrednie zagrożenie swojego życia lub zdrowia oraz ryzyko rozprzestrzenienia choroby w kraju tzn. narażenie na niebezpieczeństwo innych osób. Jeżeli pracownik zdecyduje się na wyjazd w regiony gdzie może być narażony na zarażenie koronawirusem, wówczas pracodawca powinien ocenić ryzyko związane z takim wyjazdem i zapewnić pracownikowi odpowiednie środki ograniczające ryzyka związane z możliwością zarażenia patogenem oraz podjąć działania, które zminimalizują p

Bez sankcji za przelew na rachunek spoza „białej listy” przy MPP

2020-02-26T16:07:39+01:00Luty 26th, 2020|Aktualności|

Już od kwietnia br. dokonanie płatności metodą podzielonej płatności (MPP) wyłączy negatywne skutki za przelew na rachunek spoza tzw. „białej listy”. W świetle obecnie obowiązujących przepisów o PIT i CIT, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztów dotyczących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł, jeżeli płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT (białej liście). Dotyczy to także płatności dokonanej w mechanizmie podzielonej płatności. Podatnik ma 3 dni na to, by powiadomić urząd skarbowy właściwy dla kontrahenta o błędnej wpłacie – wtedy uniknie sankcji. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT, VAT i innych ustaw zakłada, że po 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorca, który dokona zapłaty należności metodą podzielonej płatności, nie będzie miał obowiąz