Właściciel firmy, który przebywa na zwolnieniu lekarskim może pod pewnymi warunkami pomniejszyć wysokość składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy. Niestety, składki zdrowotne trzeba opłacić w całości.

Prawo do proporcjonalnego pomniejszenia najniższej podstawy wymiaru składek społecznych i na Fundusz Pracy ma wyłącznie przedsiębiorca, który spełnia warunki do przyznania zasiłku chorobowego, a więc podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i posiada wymagany okres tego ubezpieczenia. Jeśli nie spełnia tego wymogu, to w trakcie choroby będzie musiał opłacić składki społeczne i na Fundusz Pracy w pełnej wysokości. To samo dotyczy przedsiębiorcy, który ma zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie chorobowe i w związku z tym stracił prawo do zasiłku.
Należy pamiętać, że pomniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne jest możliwe dopiero po otrzymaniu zasiłku chorobowego w drodze korekty deklaracji ZUS DRA i składając wniosek o zwrot nadpłaty składek albo o zaliczenie je na poczet przyszłych zobowiązań składkowych.
Jak wspomniano wyżej, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest zawsze płatna w całości, ponieważ jest niepodzielna.