Jak obniżyć koszty pracownicze podczas pandemii?

2020-07-08T10:16:04+01:008 lipca, 2020|Aktualności|

Tarcza Antykryzysowa 4.0. wprowadza  tymczasowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Część z nich pozwala na obniżenie kosztów zatrudnienia w firmie. Ograniczenie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 pracodawcom, u których funkcjonuje ZFŚS albo którzy są zobowiązani do wypłaty świadczenia urlopowego, przyznano możliwość zawieszenie obowiązków:

  • tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  • dokonywania odpisu podstawowego;
  • wypłaty świadczeń urlopowych.
Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego rozwiązania muszą spełnić dodatkowe warunki. Są to:
  • spadek obrotów gospodarczych lub
  • istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
Ważne! Jeżel

Dłuższe terminy raportowania i zapłaty podatków w związku z Covid-19

2020-07-08T10:15:26+01:008 lipca, 2020|Aktualności|

W związku z utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej w wywołanymi COVID-19 resort finansów przesunął niektóre terminy podatkowe. Płatnikom podatku PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, wydłużono termin przekazania do urzędu skarbowego:

  • zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • pobranych w marcu, kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych:
  • do 20 sierpnia 2020 r. (pobranych w marcu),
  • do 20 października 2020 r. (pobranych w kwietniu),
  • do 20 grudnia 2020 r. (pobranych w maju).
Nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r. Regulacje dotyczące nowego JPK_VAT wejdą w życie od 1 października 2020 r. - dla wszystkich podatników, bez względu na ich wielkość. Podatek od sprzedaży detalicznej – przedłużenie terminu zawieszenia ustaw

Estoński CIT – na czym polega nowe rozwiązanie?

2020-07-08T10:14:38+01:008 lipca, 2020|Aktualności|

Od początku 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT, który polega na tym, że przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, w ogóle nie zapłacą podatku CIT. Podatek zostanie nałożony dopiero w momencie dystrybucji zysku. Projekt ustawy w tej sprawie został właśnie przekazany do konsultacji społecznych. Jak wyjaśnia resort finansów, firmy które skorzystają z estońskiego CIT, nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach ani dokonywać rocznych rozliczeń. Podatek zapłacą dopiero w momencie, gdy osiągnięty w firmie zysk wspólnicy zdecydują się przeznaczyć na własne, a nie biznesowe cele. Im dłużej środki pozostają w firmie zwiększając jej płynność, odporność na kryzys i zdolność inwestycyjną, tym wyższa korzyść podatkowa dla przedsiębiorstwa. Dla kogo estoński CIT? Rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kap

Skuteczne doręczenie pisma w firmie– tylko do rąk szefa!

2020-07-08T10:13:10+01:008 lipca, 2020|Aktualności|

Z majowego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że aby doręczenie urzędowego pisma mogło być uznane za skuteczne, powinno ono trafić do rąk adresata. Jeśli pismo odbierze za niego pracownik, pismo uznaje się za niedoręczone. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy, ale skuteczne doręczenie następuje w tych dwóch przypadkach na różnych zasadach. Pisma odbierane w domu           NSA stwierdził, że w przypadku nieobecności adresata w domu pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi (jest to doręczenie zastępcze). O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania. Doręczenie zastępcze pism osobom fizycznym odnosi się więc tyl

Co z VAT-em od zaliczki, gdy transakcja nie doszła do skutku?

2020-07-08T10:25:20+01:008 lipca, 2020|Aktualności|

W przypadku braku finalizacji transakcji z winy sprzedawcy, VAT odliczony przez kupującego z faktury zaliczkowej musi być zwrócony fiskusowi. Odliczenia podatku VAT dokonanego przez odbiorcę faktury wystawionej na zapłatę zaliczki dotyczącej dostawy towarów wymagają korekty, jeżeli dostawa ta nie została ostatecznie wykonana, mimo że dostawca pozostał zobowiązany do zapłaty tego podatku i nie zwrócił zaliczki. Kupujący musi dokonać korekty odliczenia podatku naliczonego z tytułu zapłaconej zaliczki niezależnie od tego, czy otrzymał zwrot tej zaliczki i czy została wystawiona na tę okoliczność faktura korygująca, jeżeli po wpłaceniu zaliczki okaże się, że dostawa nie zostanie ostatecznie zrealizowana. Brak faktury korygującej nie warunkuje dokonania przez kupującego korekty podatku naliczonego. Odstąpienie od umowy uznaje się za zmianę prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Źródło: Interpretacja
Przejdź do góry