Zagrożenie związane z koronawirusem spowodowało opracowanie wielu rozwiązań, które mają pomóc ograniczyć jego rozprzestrzenianie. Chodzi m.in. o zapisy dotyczące pracy zdalnej, zamówień publicznych czy działalności hotelarskiej i turystycznej.

Ustawa przyjęta w związku z zagrożeniem epidemiologicznym obowiązuje od 8 marca 2020 r. i pozostanie w mocy przez kolejne 180 dni.

Polecenia wydawane przedsiębiorcom przez władze publiczne

Premier, na wniosek wojewody, po poinformowaniu Ministra Rozwoju, może wydawać – w drodze decyzji administracyjnej – polecenia przedsiębiorcom. Takie polecenia nie wymagają uzasadnienia i mają podlegać natychmiastowemu wykonaniu – z chwilą doręczenia lub ogłoszenia. Mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mailem). Także Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowego wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać decyzje, zalecenia i wytyczne. Dotyczy to w szczególności podmiotów, które wykonują działalność leczniczą i pracodawców.

Zwolnienie z prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego

Jeżeli pojawi się prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się koronawirusa lub jeżeli będzie tego wymagała ochrona zdrowia publicznego, instytucje objęte ustawą Praw zamówień publicznych będą mogły zamawiać towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem tych przepisów. Odrębnym zasadom będzie podlegać projektowanie, budowa, przebudowa, utrzymanie i rozbiórka obiektów budowlanych, w tym zmiana sposobu użytkowania.

Działalność turystyczna, hotelarska i przewozowa

Jeżeli w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa (COVID-19):

  • podróżny odstąpi od umowy (nie musi płacić za odstąpienie oraz zachowuje możliwość żądania zwrotu poniesionych wpłat, jednak bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia) lub
  • organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej i dokona przy tym pełnego zwrotu wpłat dokonanych przez podróżnego z tytułu imprezy turystycznej, ale bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia,

– to przedsiębiorcy turystycznemu przysługiwać będzie zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Z wnioskiem o zwrot wpłaty przedsiębiorca turystyczny musi wystąpić w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy.

Działalność farmaceutyczna i sprzedaż produktów leczniczych

Minister Zdrowia może wprowadzić maksymalne ceny produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowego wojewódzki inspektor sanitarny może nałożyć:

  • na hurtownie farmaceutyczne – obowiązek dystrybucji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych,
  • na producentów, dystrybutorów lub importerów – obowiązek dystrybucji środków ochrony osobistej.

Minister Zdrowia może ogłosić wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które mogą być sprzedawane przez hurtownię farmaceutyczną wyłącznie do aptek, punktów aptecznych, do innych hurtowni farmaceutycznych oraz zakładów leczniczych lub podmiotów leczniczych działających na terytorium Polski.

Możliwość zawieszenia działalności

Przedsiębiorca wpisany do CEiDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nie krótszy niż 30 dni. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności ani osiągać bieżących przychodów z niej.

Pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem

Ministerstwo Rozwoju pracuje obecnie nad pakietem osłonowym dla przedsiębiorców, który przewiduje m.in.:

  • odroczenia w płatnościach
  • poprawę płynności finansowej
  • ochronę i wsparcie rynku pracy
  • zasiłki chorobowe i opiekuńcze
  • ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS
  • instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów.
Źródło: https://www.biznes.gov.pl/