Skrótowe nazwy tych dwóch instytucji są bardzo podobne i dlatego często mylone. Czym zatem zajmują się te dwa podmioty i jakie są między nimi różnice?

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, które gromadzi i udostępnia informacje o wiarygodności kredytowej osób i firm. Informacje te dotyczą terminowości spłat kredytów i pożyczek. BIK jest jedynym tego typu zbiorem danych w Polsce.
Natomiast BIG to biuro informacji gospodarczej gromadzi i udostępnia informacje dotyczące terminowego opłacania rachunków i faktur przez osoby i firmy, pochodzące z różnych sektorów i branż. Nie jest to pojedyncza instytucja, jak w przypadku BIK – biur informacji gospodarczej jest w naszym kraju kilka.
Dane znajdujące się w BIK i rejestrach biur informacji gospodarczej dotyczą rzetelności płatniczej firm i osób. Do BIK dane przekazują banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe oraz bankowe firmy leasingowe i faktoringowe. Do biur informacji gospodarczej dane mogą trafiać z przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach gospodarki, w tym od dostawców energii, firm telekomunikacyjnych i operatorów telewizji kablowej, firm sektora finansowego, jednostek samorządu terytorialnego, sądów oraz konsumentów.
Raporty przygotowywane przez BIG mogą być uzupełniane o informacje z baz publicznych, takich jak PESEL, REGON, CEiDG, KRS, ale również z Rejestru Należności Publicznoprawnych, Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości i innych BIG-ów.
Do BIK trafiają dane o wszystkich czynnych zobowiązaniach kredytowych, od momentu udzielenia kredytu, aż do całkowitej spłaty. Dzięki danym gromadzonym w BIK tworzy się historia kredytowa. Możemy mieć też pewność, że jeśli braliśmy kredyt w banku, to informacja o tym, jak go spłacamy, pojawi się w BIK.
W przypadku biur informacji gospodarczej dane mogą trafić do rejestru, kiedy spełnione są następujące warunki:

  • podstawowa należność wynosi minimum 200 zł dla konsumentów lub 500 zł dla przedsiębiorców,
  • termin tej płatności minął co najmniej 30 dni wcześniej,
  • upłynęło co najmniej 30 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem nazwy i adresu danego biura.

Jeśli zobowiązanie zostanie spłacone w całości, wierzyciel, który przekazał informację o długu do BIG musi ten wpis usunąć w ciągu 14 dni. Jeśli nie zostanie spłacone, informacje o nim będą przetwarzana przez BIG przez 10 lat. Po tym czasie BIG musi dane usunąć.
Z danych zgromadzonych w BIK korzystają podmioty, które dane do BIK przekazują – banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe.
Z danych biur informacji gospodarczej mogą korzystać przedsiębiorstwa, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i konsumenci, którzy zawarli z BIG umowę.

Źródło: www.bik.pl