W oparciu o przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, resort finansów chce przedłużyć termin zatwierdzania sprawozdań finansowych. Obecny termin upływa 30 września.

Zgodnie z projektem, do 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu zagrożenia epidemicznego przedłużony zostanie termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
Nowe przepisy obejmą jednostki, których wspólnikami są osoby fizyczne, pod warunkiem, że:

  • liczba członków organów zarządzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach wydanych na podstawie spec ustawy o zwalczaniu pandemii oraz
  • brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Z dłuższego terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego będą też mogły skorzystać spółdzielnie, w których ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy covidowej. Takie podmioty mają czas do dnia odbycia walnego zgromadzenia.
Rozporządzenie nie obejmie podmiotów, które są spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi i spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.