Otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia odebrania wiadomości mailowej, zawierającej fakturę korygującą w formacie pdf lub też odebranie od nabywcy maila z treścią potwierdzającą otrzymanie „korekty” w pdf-ie stanowi potwierdzenie uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania.

Tak wynika z wydanej niedawno interpretacji, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że otrzymanie drogą mailową, za pośrednictwem programu komunikacyjnego, potwierdzenia odbioru wiadomości mailowej lub odesłania przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej, która w załączeniu zawierała fakturę korygującą w formacie pdf, należy traktować  w ten sposób, że podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania.
Dyrektor KIS podkreślił, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdzić ten fakt, by wystawca miał możliwość obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem tej faktury. Dopiero posiadanie takiego potwierdzenia uprawnia sprzedawcę do stosownego obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Podatnik powinien podejmować działania mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nie sprecyzował jednak w jakiej formie ma tego dokonać. Udokumentowanie faktu otrzymania przez nabywcę faktury korygującej może być więc dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą, w formie listu poleconego, przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług, dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży, posiadał informację, z której jednoznacznie by wynikało, że nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy. Tak więc otrzymanie zwrotnej informacji w postaci automatycznego potwierdzenia dostarczenia wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą lub też potwierdzenie przez klienta w osobnym mailu, że otrzymał korektę faktury, spełnia warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.