15 maja br. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne. Z nowych przepisów cieszy się samorząd farmaceutów podkreślając, że wprowadzone zmiany to dobra wiadomość dla polskich pacjentów oraz właściwy krok w kierunku uporządkowania sektora aptecznego.

Znowelizowane Prawo farmaceutyczne zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Jak informuje kancelaria Prezydenta RP, wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim trzech zasadniczych kwestii:

  1. ograniczenia kręgu podmiotów mogących uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Teraz zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będą mogli uzyskać farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, oraz spółki jawne lub partnerskie, których przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w których wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.
  2. dalszego ograniczenia koncentracji na rynku aptek ogólnodostępnych. Ustawa wprowadza zakaz wydania zezwolenia również wówczas, gdy wnioskodawca, wspólnik bądź partner spółki będącej wnioskodawcą prowadzi sam lub przez swoich wspólników/partnerów co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub jest związany korporacyjnie bądź kapitałowo z innymi podmiotami prowadzącymi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne.
  3. zmniejszenia stopnia nasycenia aptek ogólnodostępnych w poszczególnych gminach.

Ustawa wprowadza kryteria demograficzne i geograficzne, stanowiąc iż zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będzie wydawane w przypadku, gdy na dzień złożenia wniosku liczba mieszkańców danej gminy, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób, a odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej wynosi w linii prostej co najmniej 500 metrów. Jednocześnie ustawodawca przewidział wyjątki od ww. zasad.
Ustawa wejdzie w życie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.