Ponad 170 różnych ustaw zostanie znowelizowanych przez pakiet zmian wchodzących w skład „Konstytucji Biznesu”. Wiele przepisów – w tym ustawa Prawo przedsiębiorców – mających ułatwić prowadzenie firm ma wejść w życie już 1 września br.

Nowe prawo przedsiębiorców ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i będzie mieć pierwszeństwo w stosowaniu względem innych regulacji. Oznacza to, że jeśli powstaną wątpliwości interpretacyjne, to stosowany będzie zawsze odpowiedni przepis Prawa przedsiębiorców, o ile jest on korzystniejszy dla przedsiębiorcy.
W projekcie przewidziano modyfikację przepisów dotyczących interpretacji indywidualnych dla przedsiębiorców – będą one stosowane nie tylko do podatków, ale mają wyjaśniać wątpliwości dotyczące innych danin lub opłat publicznych, w tym składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wydane decyzje będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych organów. Mają chronić przedsiębiorców w ten sposób, że zastosowanie się do interpretacji nie może powodować obciążenia sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosowano się do uzyskanej interpretacji indywidualnej. Podatnik nie zapłaci też wyższego podatku niż ten, który wynika z otrzymanej interpretacji.
Innym instrumentem chroniącym osoby prowadzące własne firmy ma być przewidziana w projekcie zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Jak uzasadnia Ministerstwo Rozwoju, zasada ta ma nakazywać organom władzy publicznej przyjmowanie domniemania o tym, że jeśli nie nastąpi wykazanie (udowodnienie) przeciwieństwa, to przedsiębiorca działa uczciwie, zgodnie z aktualnym prawem i poszanowaniem dobrych obyczajów.
Przepisy mające zastąpić dzisiejszą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej mają też odformalizować kontakty przedsiębiorców z administracją. Wiele spraw będzie można załatwić bez konieczności składania pism (osobiście lub telefonicznie) oraz przez internet. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, nowe możliwości istotnie przyspieszają obieg stosownych pism oraz dokumentów pomiędzy organami a przedsiębiorcami oraz są dostosowane do współczesnych technik komunikowania się na odległość.
Projekt Prawa przedsiębiorców zawiera także przepisy zmieniające zasady wydawania koncesji i zezwoleń. Mają one być wyraźnie od siebie oddzielone i podlegać odrębnym reżimom prawnym. Ministerstwo Rozwoju planuje umożliwić przedsiębiorcom uzyskiwanie zezwoleń w formie tzw. milczącej zgody, co polegałoby na tym, że jeżeli organ nie rozpatrzyłby wniosku w ustalonym terminie, to uznawałoby się, że zezwolenie zostało wydane.