Osoby, które w ubiegłym roku wpłacały indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), mogą w rocznym zeznaniu odliczyć te wydatki od uzyskanego dochodu.

W 2020 r.   limit wpłat na IKZE wynosił 6272,40 zł. Wpłaty na IKZE odliczane są od:

  • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym lub
  • przychodu – przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36, PIT-28, a także w dołączonej do nich informacji PIT/O oraz w PIT-36L, do którego nie dołącza się PIT/O.

Podstawą rozliczenia ulgi związanej z wpłatami na IKZE są:

  • w przypadku wpłat indywidualnych: dowody wpłat, tj. dokumenty stwierdzające poniesienie wydatku, wskazujące w szczególności dane identyfikujące podmiot dokonujący wpłaty, odbiorcę wpłaty, jej tytuł oraz kwotę. Dowód powinien również zawierać datę poniesienia wydatku, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku.
  • gdy pracodawca pośredniczy w przekazywaniu środków do IKZE: dokumenty potwierdzające, że pracodawca był uprawniony do potrącania tych wpłat oraz wskazujące ich wysokość.