Rozporządzeniem Ministerstwa Finansów o pół roku przedłużono przekazanie zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.

Działanie ma na celu wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców i przeciwdziałanie redukcji zatrudnienia i obejmuje m.in. branże:

  • gastronomiczną,
  • rozrywkową,
  • dbającą o zdrowie fizyczne,
  • sprzedaży detalicznej,
  • turystyczną.

Rozporządzenie przedłuży do 20 sierpnia 2021 r. termin przekazania zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku, pobranych przez płatnika w styczniu 2021 r.
Przedłużenie terminów dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy
  • od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników,
  • od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.