Przepisy Ordynacji podatkowej przyznają przedsiębiorcy – płatnikowi wynagrodzenie za obliczane, pobierane i terminowe wpłacanie zaliczek na PIT od pensji pracowników.

Premia dla płatnika wynosi 0,3% od kwoty pobranych podatków i obowiązuje do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego dotyczy. Wynagrodzenie to jest prawem każdego płatnika, bez względu na wielkość zatrudnienia, formę prawną czy branżę, w której działa.
Rozporządzenie Ministra Finansów w tej sprawie obowiązujące od stycznia 2016 r. przyznaje płatnikom i inkasentom wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, które wynosi:
• 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników,
• 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów.
Kwota należnego wynagrodzenia może być potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów – w praktyce płatnik lub inkasent odprowadza do budżetu państwa podatki obniżone o wskazane wyżej wartości. Wynagrodzenie można pobierać na bieżąco, raz na kwartał a nawet co kilka lat – przy okazji regulowania kolejnych należności podatkowych. Ważne, aby nie przekroczyć terminu 5 lat, w którym przedawniają się zobowiązania podatkowe.