Okoliczność, że spółki nie poinformowały urzędu skarbowego o przejęciu, nie zmienia faktu, że obowiązkiem organu jest samodzielne ustalenie strony postępowania w dostępnych rejestrach KRS.

W wyniku przejęcia spółki decyzję Dyrektora Izby Skarbowej skierowano do podmiotu, który nie istniał. W dacie wydania decyzji, w obrocie prawnym nie było już tej spółki, w związku z czym decyzja została skierowana do podmiotu nie będącego stroną w sprawie, co stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności.
Podnoszona przez skarbówkę w odpowiedzi na skargę okoliczność, że w rejestrze prowadzonym dla spółki brakowało adresu spółki przejmującej, nie zmienia zdaniem kieleckiego WSA faktu skierowania przez organ decyzji do podmiotu nie będącego stroną postępowania. Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny i znając nazwę spółki organ mógł w tymże rejestrze zidentyfikować spółkę nowo powstałą, lub zwrócić się o informację do działającego w sprawie pełnomocnika spółki, czy samej spółki jeśli pełnomocnictwo według organu wygasło. Okoliczność, że obie spółki nie poinformowały organu o przejęciu nie zmienia faktu, że obowiązkiem organu w myśl zasady prawdy obiektywnej, było samodzielne ustalenie strony postępowania, tym bardziej, że miał informację o połączeniu a sprawdzenie tego w dostępnych rejestrach KRS nie było trudne czy czasochłonne.
NSA wskazał, że decyzja musi być bowiem skierowana do podmiotu, którego praw i obowiązków dotyczy. Skoro przed wydaniem decyzji organ okoliczności tej nie wyjaśnił to należy uznać, że decyzja wydana została nie wobec strony postępowania. Powoływanie się na następstwo prawne dopiero w odpowiedzi na skargę z punktu widzenia poprawności decyzji jest zabiegiem spóźnionym.

Wyrok WSA w Kielcach z 29 kwietnia 2021 r., sygn. akt I SA/Ke 124/21