Wielu pracodawców oferuje swoim podwładnym możliwość korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia medycznego, częściowo opłacając składki z tego tytułu. Jak wygląda oskładkowanie ZUS takich świadczeń?

Wysokość składek pokrywanych przez pracodawcę nie będzie stanowić dla pracowników i zakładu pracy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Wyłączenie składek na ZUS z tytułu ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia medycznego jest możliwe, ale pod warunkiem, że świadczenie na rzecz pracownika:

  • wynika z regulaminu, który zalicza się do wewnętrznych przepisów o wynagrodzeniu obowiązujących u wnioskodawcy,
  • ma postać zakupu po cenach niższych niż detaliczne usług (tu: w postaci ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia medycznego),
  • nie stanowi ekwiwalentu w formie pieniężnej,
  • stanowi przychód uzyskiwany przez pracownika w ramach stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Źródło: Interpretacja indywidualna z 17 marca 2022 r., sygn. DI/100000/43/188/2022 (decyzja nr 137) – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku).