Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2018 r. osoby prowadzące własny biznes będą mogły opłacać składki na ZUS na jeden rachunek, a nie jak obecnie na cztery.

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, którymi teraz zajmą się senatorowie.
Obecnie składki trzeba wpłacać na cztery odrębne rachunki: ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, to każdy przedsiębiorca do końca 2017 r. uzyska indywidualny rachunek składkowy, a po otrzymaniu wpłat ZUS będzie rozdzielał środki pomiędzy poszczególne fundusze.

Inne zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy to:

  • wprowadzenie ułatwień dla płatników składek w zakresie uzyskiwania zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami przez zrównanie dokumentów wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS;
  • wprowadzenie możliwości przeksięgowania przez ZUS już dokonanych wpłat dla przedsiębiorców korzystających z tzw. outsourcingu pracowniczego.