Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, przeznaczony dla osób zatrudnionych. Umożliwią pracownikom gromadzenie długoterminowych oszczędności, wypłacanych po zakończeniu aktywności zawodowej.

Zamysł jest taki, aby zgromadzone w ten sposób środki były uzupełnieniem świadczeń z systemu powszechnego – czyli jak wiadomo już dzisiaj bardzo niskich emerytur z ZUS.
Zainteresowani programem pracownicy będą mogli zacząć oszczędzać już w połowie 2019 r. Wpłat będą dokonywać nie tylko oni, ale także pracodawcy oraz budżet państwa. Środki zgromadzone w tym programie przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu przez niego 60. roku życia (przewidziano ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn). Pieniądze będzie można podjąć wcześniej, np. w przypadku poważnej  choroby pracownika, jego małżonka lub dziecka.

Obowiązki pracodawców

W ramach projektowanych rozwiązań przewidziano zawieranie dwóch rodzajów umów:

  • umowy o zarządzanie PPK, gdzie stronami będą podmiot zatrudniający i instytucja finansowa),
  • umowy o prowadzenie PPK, gdzie stronami będą osoba zatrudniona i instytucja finansowa.

Powszechność systemu PPK nakłada na podmioty zatrudniające (pracodawców) obowiązek zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę (w imieniu tej osoby pracodawca będzie musiał zawrzeć umowę z instytucją finansową o prowadzenie PPK). Pracodawcy będą tworzyć PPK dla wszystkich osób zatrudnionych (np. pracowników na etacie i zatrudnionych na umowie-zleceniu).
Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany stopniowo:

  • od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;
  • od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;
  • od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,
  • od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie  mógł się z niego wycofać, czyli oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Wpłaty do PPK

Wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podmiotu zatrudniającego. Podmiot zatrudniający za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy.