W 2022 r. nastąpi dalsze zaostrzenie przepisów przeciwdziałających dłużnikom alimentacyjnym. Pracodawcom, którzy nie zwalczają tego procederu grożą kary finansowe nawet do 45 tys. zł.

Sankcji będą podlegać wykroczenia pracodawców (lub osób działających w jego imieniu), polegające na:

  • nie potwierdzeniu na piśmie zawartej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy pracownika ujawnionego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, jeżeli toczy się przeciw niemu egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów – jeśli zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące,
  • wypłacaniu wyższych wynagrodzeń niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracownikowi ujawnionemu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Aby uniknąć kary przed podpisaniem umowy o pracę warto skorzystać z Krajowego Rejestru Zadłużonych, w którym ujawniane są informacje o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów o składnikach masy upadłości.