Pracownicy i zleceniobiorcy do 26 roku życia mogą złożyć płatnikowi oświadczenie, aby nie pobierał on zaliczki na PIT od przychodów z pracy, które są objęte zwolnieniem. Zerowy PIT nie zwalnia z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ministerstwo Finansów opublikowało przykładową treść oświadczenia dla osób do 26. roku życia, które będą korzystać ze zwolnienia w podatku PIT – LINK
Płatnik, który otrzyma oświadczenie od pracownika bądź zleceniobiorcy, nie będzie pobierać zaliczek na podatek najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie (nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym przychody z pracy uzyskane od tego płatnika w 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Do przychodów uzyskanych po 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).
ZUS przypomina, że osoby do 26. roku życia, objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, których przychody zostały zwolnione z PIT nie korzystają ze zwolnienia ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obliczana przez płatnika składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być porównana z wysokością zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku. Jeśli obliczona składka jest wyższa od tej „zaliczki”, to składka jest obniżana do jej wysokości. Jeśli natomiast obliczona składka jest niższa od kwoty tej „zaliczki”, składka potrącana jest w pełnej wysokości z dochodu ubezpieczonego.
Przepisy o zerowym PIT dla młodych weszły w życie 1 sierpnia 2019 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów i ZUS