Resort finansów chce, aby od przyszłego roku raty leasingowe były kosztem uzyskania przychodu tylko do łącznej wysokości 150 tys. zł. Ograniczenie ma też dotyczyć zaliczania w koszty wydatków na samochody używane dla celów mieszanych (firmowych i prywatnych).

W obecnym stanie prawnym opłaty leasingowe z tytułu używania samochodu osobowego stanowią koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Dodatkowo w przypadku wykorzystywania samochodu osobowego w ramach umowy leasingu nie stosuje się wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów używania takiego samochodu, dla potrzeb działalności gospodarczej, w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu (podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu).
Resort finansów chce ujednolicić zasady podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu, przewidując ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu umów leasingu, najmu i dzierżawy do kosztów podatkowych. Rozważane jest ustalenie takiego ograniczenia proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 zł.
Przewiduje się również zmianę zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością). Zakłada się wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków. Planuje się, że zaliczenie do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym dowodem w tym zakresie będzie ewidencja prowadzona dla celów VAT.

Źródło: odpowiedź MF na interpelację nr 23461 w sprawie zmian w leasingu z 7 sierpnia 2018 r.