W czwartek, 13 października br. wchodzi w życie wejdzie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych oceniana jako największa od momentu uchwalenia Kodeksu. Zmiany obejmą m.in. popularną w naszym kraju spółkę z o.o.

Nowe przepisy składają się z trzech zasadniczych części.

  • Pierwsza dotyczy wprowadzenia do polskiego prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego), które – w szerokim znaczeniu doktrynalnym – reguluje relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) zwłaszcza spółki zależnej,
  • druga część skupia się na zwiększeniu efektywności nadzoru prowadzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych poprzez poszerzenie ich uprawnień.
  • trzecia to zbiór przepisów, w zmierzających do poprawienia efektywności funkcjonowania spółek oraz porządkujących część regulacji KSH, która od lat sprawiała trudności interpretacyjne.

Poza tym zmienione przepisy przewidują szerszy katalog przestępstw, których popełnienie uniemożliwi pełnienie funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora oraz prokurenta w spółkach kapitałowych.

Znowelizowane regulacje dotyczą spółek z o.o., a także spółek jawnych, komandytowych czy prostych spółek akcyjnych.