W świetle ustawy o VAT usługę budowlaną lub budowlano-montażową należy uznać za wykonaną z momentem faktycznego zakończenia zrealizowanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej robót budowlanych lub ich części zgłoszonego przez wykonawcę ich odbiorcy. Ten moment należy odróżnić od sporządzenia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny z wyroku z lipca br. Problem określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i montażowych istnieje od dawna i cały czas stwarza problemy.
Tym razem sąd odniósł się do sytuacji, w której spółka (zarejestrowany, czynny podatnik VAT) zamierza w najbliższej przyszłości świadczyć na terytorium Polski usługi budowlane na rzecz podatników VAT czynnych.  Jako wykonawca będzie zawierała z inwestorami umowy o roboty budowlane. Spółka stała na stanowisku, że usługę budowlaną można i należy uznać za wykonaną wtedy, gdy wszystkie czynności składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane, a moment ten będzie potwierdzony i udokumentowany sporządzeniem i podpisaniem stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego. Spółka jednocześnie podkreśla, iż wiąże moment wykonania usługi budowlanej nie z samą akceptacją wykonanych prac, lecz z momentem wykonania ostatniej czynności w ramach świadczenia usługi budowlanej. Podpisanie samego protokołu jest jedynie czynnością techniczną mającą na celu udokumentowanie i potwierdzenie momentu zakończenia wykonywania ostatniej czynności i w konsekwencji zrealizowania usługi budowlanej.
Sąd podzielił tę argumentację uznając, że usługę budowlaną lub budowlano-montażową należy uznać za wykonaną z momentem faktycznego zakończenia zrealizowanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej robót budowlanych lub ich części zgłoszonego przez wykonawcę ich odbiorcy.