Od nowego roku przedsiębiorca, który wystawił fakturę i nie otrzymał zapłaty w terminie może szybciej odzyskać należny podatek VAT. Korekta jest możliwa już po upływie 90 dni, a nie jak dotychczas 150 dni od powstania zaległości.

Zmiany wprowadzone do VAT pozwalają na zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz związanego z nią podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upłynęło 90 dni. Zmiany wprowadzono też po stronie dłużników: mają 90 dni na dokonanie obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury. Dłużnik musi dokonać takiej korekty, chyba że uregulował należność w całości (albo częściowo) lub gdy jest w toku postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo w trakcie likwidacji.
Nowelizacja zlikwidowała obowiązek składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie. Teraz wystarczające jest samo złożenie deklaracji z wykazanym terminem zwrotu oraz kwotą do zwrotu na rachunek bankowy podatnika.