Rozpoczynamy cykl artykułów na temat kontroli w firmach. Zaczynamy od kontroli podatkowej, w kolejnych odcinkach przybliżamy zasady kontroli ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Handlowej, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska.

 1. Zawiadomienie o kontroli

Musisz zostać prawidłowo zawiadomiony o kontroli podatkowej przed jej rozpoczęciem:

 • kontrola może się zacząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dniod dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli
 • jeżeli kontrola nie zacznie się w terminie30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Kontrola może rozpocząć się przed upływem 7 dni od doręczenia zawiadomienia, ale wymaga to zgody lub wniosku kontrolowanego.

Od obowiązku zawiadomienia o kontroli istnieje szereg wyjątków, m.in.:

 • dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług
 • ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
 • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej
 • ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 1. Upoważnienie do kontroli

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez:

 • naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego – pracownikom izby administracji skarbowej obsługującej tego naczelnika
 • wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego – pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego
 • Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub osobę zastępującą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Na początku kontroli musisz otrzymuje się od kontrolujących upoważnienie do jej przeprowadzenia oraz okazania, a każdy kontrolujący musi okazać legitymację służbową.

 1. Nieobecność w czasie kontroli

W przypadku nieobecności w czasie kontroli należy ustanowić pełnomocnika.

 1. Gdzie jest prowadzona kontrola?

Kontrola prowadzona jest w:

 • siedzibie firmy
 • w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz
 • w miejscach związanych z prowadzoną przez działalnością i w godzinach jej prowadzenia.

Wszelkie czynności kontrolne odbywają się w obecności kontrolowanego, jego reprezentanta lub pełnomocnika.

 1. Jakie uprawnienia ma kontrolujący?

W trakcie kontroli kontrolujący jest upoważniony do:

 • wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego
 • wstępu do lokali mieszkalnych jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe
 • żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin
 • żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej
 • zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą
 • zabezpieczania zebranych dowodów
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli
 • żądania przeprowadzenia spisu z natury
 • przesłuchiwania świadków, kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego, pracownika oraz osoby współdziałającej z kontrolowanym
 • zasięgania opinii biegłych.
 1. Jak się dokumentuje kontrolę?

Przebieg kontroli dokumentuje się protokole sporządzanym w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden zostanie wręczony kontrolowanemu.

Jeśli nie zgadza się on z ustaleniami protokołu, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia protokołu można przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Organ kontrolujący musi rozpatrzeć zastrzeżenia i ciągu 14 dni zawiadomić konytrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem.

źródło: biznes.gov.pl