Kontynuujemy nasz cykl poświęcony najważniejszym kwestiom z zakresu kontroli u przedsiębiorcy. Tym razem przybliżamy informacje na temat kontroli prowadzonych przez Inspekcję Handlową.

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, organem właściwym jest wojewódzki inspektor, a organem wyższego stopnia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wszczęcie kontroli IH

Inspekcja Handlowa może zacząć kontrolę nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. W kilku wskazanych przepisami przypadkach IH nie musi zawiadamiać o kontroli, np. kiedy jest ona niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Przebieg kontroli

Inspektor rozpoczyna kontrolę po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez wojewódzkiego inspektora.

Kontrola odbywa się twojej obecności lub osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę w siedzibie firmy lub w miejscu wykonywania działalności oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności. Jest też możliwość, aby za zgoda kontrolowanego czynności odbyły się w siedzibie organu Inspekcji, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

W trakcie kontroli inspektor może:

 • badać akta, dokumenty, ewidencje i informacje w zakresie objętym kontrolą oraz żądać od sporządzenia niezbędnych kopii oraz urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym
 • dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych, produktów i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą
 • badać przebieg określonych czynności
 • legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli
 • żądać niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych
 • żądać udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli
 • przesłuchiwać osoby w charakterze strony, świadka lub biegłego, jeżeli jest to niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy
 • zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli
 • zabezpieczać dowody, produkty, pomieszczenia i środki przewozowe
 • pobierać nieodpłatnie próbki produktów do badań
 • sprawdzić rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu produktu lub usługi
 • zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą.

W toku kontroli wojewódzki inspektor może także w drodze decyzji:

 • ograniczyć wprowadzanie do obrotu, wstrzymać wprowadzanie do obrotu lub wycofać z obrotu produkty albo wstrzymać świadczenie usług, albo niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes gospodarczy państwa
 • nakazać niezwłoczne usunięcie naruszeń polegających na nieprawidłowym oznaczeniu firmy producenta, jego adresu, a także państwa jego siedziby.

Decyzjom tym nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Zakończenie kontroli i protokół

Ustalenia kontroli dokumentuje się w protokole kontroli, który podpisuje inspektor oraz kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona, w którego obecności przeprowadzono kontrolę. Uwagi do protokołu możesz zgłosić bezpośrednio lub w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu do podpisu wnieść je na piśmie. Wojewódzki inspektor jest obowiązany ustosunkować się do uwag niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Źródło: biznes.gov.pl