Od 1 lipca br. papierowe zwolnienia lekarskie zostaną zastąpione dokumentami elektronicznymi (e-ZLA). Mając profil na PUE pracodawca otrzymuje natychmiast wiadomość o wystawieniu e-ZLA pracownikowi i samo zwolnienie.

Lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie e-ZLA i automatycznie trafia ono do ZUS. Następnie ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA. Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (pracownikowi) – w wersji elektronicznej, jeśli posiada profil ubezpieczonego na PUE ZUS, a jeśli nie w wersji papierowej (wydruk e-ZLA).
Jeśli pracodawca założy profil na PUE, to otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie. Nie musi sprawdzać, czy podwładny dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania ani przekazywać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet wtedy, gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS.
Obowiązek utworzenia profilu do końca 2015 roku ciążył na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie  elektronicznej – czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób. Pozostali płatnicy składek mogą taki profil utworzyć dobrowolnie. Jeśli go nie utworzą, powinni poinformować swoich pracowników o konieczności dostarczania wydruku zwolnienia w sytuacji, gdy lekarz wystawi je w formie elektronicznej.
Jeśli pracodawca pacjenta nie będzie miał profilu na PUE, nie będzie możliwe elektroniczne przekazanie mu e-ZLA. W takiej sytuacji lekarz musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia, który pracownik  musi dostarczyć swojemu pracodawcy. O tym, że konieczne jest wydrukowanie e-ZLA podpowie lekarzowi system – wyświetli komunikat. Sporządzenie wydruku jest możliwe tylko po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, podpisaniu i wysłaniu do ZUS.
Warto pamiętać, że nowych ubezpieczonych (np. nowych pracowników) płatnik składek (np. pracodawca), nieposiadający profilu na PUE ZUS, musi poinformować w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczania przez nich wydruku e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu.