Dzięki zmianom w Ordynacji podatkowej, które wejdą w życie od stycznia 2018 r. będzie można uzyskać informacje na temat kontrahentów, które jeszcze dziś są objęte tajemnicą skarbową. Pozwoli to uniknąć problemów z nieuczciwymi partnerami w biznesie.

Każdy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zaświadczenie, z którego dowie się o:

  • niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Za wydanie takiego dokumentu przez organ podatkowy zapłacimy 17 zł. Zaświadczenie będzie wydawane tylko tym przedsiębiorcom, którzy wykażą że są stroną transakcji – nie będzie można sprawdzić potencjalnego kontrahenta. W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub takiego dokumentu, organ podatkowy będzie zobowiązany do odmowy wydania zaświadczenia.