W związku z pandemią koronawirusa podatnicy (w tym przedsiębiorcy), mogą skorzystać z trzech nowych preferencji przy zeznaniach rocznych za 2020 r: odliczenia z tytułu darowizny na cele walki z COVID-19, ulgi na osocze ozdrowieńców oraz z możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej z ub. r.

Darowizna na walkę z COVID

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć darowizny (gotówkowe lub rzeczowe – np. komputery i tablety dla szkół) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Darowiznę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej lub dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Ulga na osocze ozdrowieńców

Za 1 litr pobranej krwi można odliczyć w zeznaniu za 2020 r. 130 zł (maksymalnie dorosły człowiek  może oddać około 25 litrów).

Jednorazowe rozliczenie straty podatkowej z 2020 r.

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w ubiegłym roku łączne przychody z tej działalności niższe o co najmniej 50 proc. od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r., mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 mln zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r.