Aktualności2016-12-13T18:49:55+01:00

Sprzedaż wysyłkowa do osób prywatnych nie wymaga kasy fiskalnej

Czerwiec 12th, 2019|

Firma, która  prowadzi sprzedaż stacjonarną oraz wysyłkową (posiada sklep internetowy) ma obowiązek ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej prowadzonego jedynie systemem stacjonarnym. Z wydanej niedawno interpretacji indywidualnej przedstawiono następujący stan faktyczny: podatnik  prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz podmiotów prowadzących firmy. Dla wszystkich transakcji wystawiane są faktury VAT. Towary ze sklepu internetowego są wysyłane do klientów pocztą bądź kurierem. Firma całość zapłaty za sprzedaż prowadzoną systemem wysyłkowym otrzymuje za pośrednictwem poczty lub banku. Zdaniem skarbówki w stosunku do sprzedaży prowadzonej systemem wysyłkowym podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży na rz

MF w sprawie przełomowego wyroku TSUE dla branży budowlanej

Czerwiec 12th, 2019|

Unijny Trybunał rozstrzygnął wątpliwości polskiego sądu w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych, związane z ustaleniem momentu wykonania tych usług. Teraz głos zabiera ministerstwo finansów. Na temat tego ważnego i korzystnego dla branży budowlanej orzeczenia pisaliśmy w newsletterze z 16 maja br. W odpowiedzi na ten wyrok Ministerstwo Finansów poinformowało, że planuje przedstawić stanowisko w tej sprawie po rozstrzygnięciu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny, ale już teraz zapowiada, że możliwa będzie realizacja wytycznych, które wynikają z wyroku TSUE w sprawie C-224/18 Budimex S.A. Resort finansów przypomniał, że zgodnie z interpretacją ogólną, w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych decydujące znaczenie dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma data wykonania usługi lub data/termin wystawienia fa

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Czerwiec 12th, 2019|

Główny Inspektorat pracy przypomina, że wysoka temperatura na stanowisku pracy ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo zatrudnionych, ich stan psychofizyczny, a także wydajność. Dlatego pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by skutki upałów nie były zbyt uciążliwe dla pracowników. Po pierwsze, zimne napoje Podstawowym obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego osoby w czasie letnich upałów jest zapewnienie pracownikom zimnych napojów. Obowiązek taki występuje podczas pracy na otwartej przestrzeni gdy temperatura otoczenia przekracza 25 stopni C. Obowiązek ten należy zrealizować, gdy na stanowisku pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni C, np. w biurze. Napoje mają być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących. Przepisy nie przewidują możliwości wywiązania się przez pracodawcę z obowiązku dostarczenia pracownikom płynów do picia w in

Minął pierwszy rok z RODO

Czerwiec 12th, 2019|

25 maja minęło 12 miesięcy odkąd w Polsce obowiązuje unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Na początku było wiele obaw, ale większości firm udało się dostosować do nowych przepisów. Jak czytamy w serwisie Newseria.pl, bilans roku obowiązywania RODO to dwie kary administracyjne nałożone na podmioty, które rażąco łamały przepisy o ochronie danych osobowych oraz ok. 8 tys. skarg od konsumentów. Portal zwraca uwagę, że unijna dyrektywa spowodowała wzrost świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im praw. Z drugiej strony wiele firm uporządkowało kwestie związane z ochroną danych osobowych swoich klientów, szczególnie w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa. W praktyce oznaczało to wdrożenie w przedsiębiorstwach odpowiednich procedur i dokumentacji zgodnej z RODO.

Najnowsze zmiany w prawie pracy

Czerwiec 12th, 2019|

Celem zaprojektowanej i podpisanej w czerwcu br. ustawy zmieniającej m.in. Kodeks pracy, jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających pracownikom realizację przysługujących im uprawnień pracowniczych oraz wzmacniających ochronę pracowników. Otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację Dotychczas dyskryminację stanowiło wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą, bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Za dyskryminację nie uznawano natomiast nierówności wynikającej z przyczyn innych niż uznane za dyskryminujące, co powodowało nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnej osób, wobec których pracodawca naruszył zakaz równego traktowania w zatrudnieniu. Zgodnie z nowelizacją, teraz każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami

Load More Posts