Obywateli Ukrainy można zatrudnić na 24 miesiące na podstawie uproszczonej procedury – oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy. Jeszcze w tym miesiącu wejdą w życie przepisy zawierające nowe rozwiązania dotyczące szczególnej procedury zatrudniania uchodźców.

Aby obecnie legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy, wystarczy złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W tym wypadku pozwolenie na pracę nie będzie potrzebne. Ponadto powiatowy urząd pracy nie będzie przeprowadzać testu rynku pracy. To skraca procedurę i pozwala szybciej legalnie zatrudnić cudzoziemca.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Ukrainy (albo Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji)
  • okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu jest nie dłuższy niż 24 miesiące
  • dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia
  • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku
  • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie są pracami sezonowymi, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami pracodawca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę. W przypadku osób fizycznych – właściwość urzędu pracy jest określona przez miejsce stałego pobytu lub zameldowania na pobyt stały tej osoby.

Więcej informacji, w tym lista obowiązków pracodawcy po złożeniu oświadczenia o powierzeniu pracy dostępna jest TUTAJ https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00211

Co w projekcie nowych przepisów o zatrudnianiu obywateli Ukrainy?

Projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przewiduje m.in.:

  • automatyczną legalizację pobytu obywateli Ukrainy, którzy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy na okres 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r.,
  • możliwość wystąpienia przez obywatela Ukrainy o nadanie numeru PESEL w dowolnym organie gminy,
  • uproszczenie procedur ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy,
  • przedłużenie do końca br. prawa do dalszego legalnego pobytu w Polsce dla Ukraińców posiadających wizy krajowe, wizy Schengen, przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego (jeśli ostatni dzień okresu ważności tego zezwolenia upływa po 24 lutego),
  • uproszenia w zatrudnianiu obywateli Ukrainy przebywających legalnie w naszym kraju.