Świadczenia, które pracodawca wypłaca na rzecz pracowników są co do zasady kosztem uzyskania przychodów. Podpowiadamy co, poza wynagrodzeniem i składkami na ZUS, pozwalają odliczyć obowiązujące przepisy.

Do kosztów uzyskania przychodów pracodawca może zaliczyć oczywiście wynagrodzenia za pracę, za godziny nadliczbowe, za pracę w nocy czy regulaminowe premie, a także składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Poza tym ustawodawca dopuszcza odliczenia następujących świadczeń na rzecz pracownika:

  • wydatki ponoszone na zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej i roboczej, posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych, okularów korygujących wzrok
  • obowiązkowe badania lekarskie
  • diety i inne należności z tytułu podróży służbowych (na przykład wydatki eksploatacyjne samochodu, ale też opłaty za parkowanie czy przejazd autostradą w trakcie podróży służbowej)
  • świadczenia przyznane pracownikom według uznania pracodawcy (na przykład nagrody)
  • koszty o charakterze motywującym, na przykład opłacenie pracownikom usług medycznych albo zajęć sportowych
  • wydatki na organizację imprez okolicznościowych i integracyjnych
  • wydatki na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola
  • wydatki na prowadzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do 1000 zł miesięcznie na każde dziecko pracownika
  • dopłaty na przedszkola, żłobka i kluby dziecięcego poza zakładem pracy – do 1000 zł na każde dziecko pracownika
  • dokształcanie pracowników, jeśli nowe umiejętności są potrzebne w pracy.
Źródło: biznes.gov.pl