W przypadku pracy zdalnej pracodawca nie jest w stanie wywiązać się z niektórych obowiązków wobec pracownika związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Choć zatrudnienie musi odbywać się w przewidzianych przepisami warunkach, to Kodeks pracy zwalnia pracodawców z niektórych obowiązków dotyczących BHP.

Ze względu na szczególny charakter pracy zdalnej niektóre przepisy zostały całkiem wyłączone, a część należy stosować odpowiednio.

Pracodawca jest zwolniony z obowiązku:

  • współpracy z innymi pracodawcami w sytuacji, gdy pracownik pracujący zdalnie wykonuje jednocześnie i w tym samym miejscu pracę na rzecz różnych pracodawców,
  • organizowania stanowiska pracy, dbania o stan pomieszczeń, wyposażenia, środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • zapewniania pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów ze względów profilaktycznych,
  • zapewniania odpowiednich urządzeń sanitarnych i dostarczania środków higieny osobistej.

Wyłączenie tych obowiązków nie stoi na przeszkodzie, by pracodawca przeprowadził kontrolę z zakresu BHP. Zasady takiej kontroli muszą być jednak ustalone w porozumieniu ze związkami zawodowymi, regulaminie pracy zdalnej, poleceniu albo indywidualnym porozumieniu z pracownikiem. W przypadku pracy zdalnej okazjonalnej reguły kontroli trzeba uzgodnić z pracownikiem.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy