Aby zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce należy uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Wyjaśniamy jak je uzyskać.

Praca musi być wykonywana:

  • przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym
  • wybrane rodzaje działalności w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, a także zakwaterowania i usług gastronomicznych.

Praca sezonowa cudzoziemca jest możliwa, tylko na podstawie zezwolenia na pracę sezonową (chyba, że cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę).

Nie może być świadczona na podstawie wpisu do ewidencji oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie na pracę sezonową to tzw. zezwolenie typu S.

Ułatwienia dla uchodźców z Ukrainy i innych cudzoziemców

Obywatele Ukrainy (oraz ich małżonkowie, jeśli wjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku i zamierzają w niej pozostać), mogą świadczyć pracę sezonową, bez żadnych pozwoleń. W tym wypadku nie ma również konieczności składania oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Jedyną formalnością jaka jest wymagana, to powiadomienie urzędu pracy o fakcie podjęcia pracy przez cudzoziemca (niezależnie od tego czy jest to umowa o pracę czy umowa zlecenie) w ciągu 14 dni, przez stronę www.praca.gov.pl.

Zatrudniając do wykonywania prac sezonowych obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Rosji, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową nie trzeba dołączać informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.

W przypadku obywateli innych państw spoza Unii Europejskiej konieczne jest dołączanie informacji starosty.

Procedura zatrudnienia

Wniosek należy złożyć przed podjęciem pracy przez cudzoziemca w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla swojej siedziby.

Urząd sprawdzi poprawność wniosku i załączników. Jeżeli pracownik urzędu stwierdzi braki w dokumentacji lub nieścisłości, to wezwie do uzupełnienia dokumentacji lub wyjaśnienia wątpliwości. Na uzupełnienie braków jest co najmniej 7 dni. Starosta wyda zezwolenie na pracę sezonową lub wpisze wniosek do ewidencji.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski, starosta wydaje zezwolenie na pracę sezonową.

Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza granicami Polski, starosta:

  • wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej
  • wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

Zaświadczenie trzeba przekazać cudzoziemcowi, którego dotyczy, ponieważ:

  • jest to podstawa do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej
  • gdy cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, potwierdza cel wjazdu do Polski.

Wykonywanie pracy sezonowej przez cudzoziemca

Cudzoziemiec może legalnie wykonywać prace w okresie podanym w zezwoleniu na pracę sezonową. Może pracować również legalnie w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową, czyli po poinformowaniu urzędu o przyjeździe cudzoziemca dla którego pracodawca uzyskał zaświadczenie o wpisie do ewidencji pracy sezonowej. Praca musi jednak być wykonywana na warunkach określonych w tym zaświadczeniu wydanym wcześniej przez powiatowy urząd pracy.

Ważne! Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie dokumentu innego niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, bez związku z wnioskiem dotyczącym zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, to pracę tego cudzoziemca na warunkach określonych we wniosku uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku (o ile nie zawiera on braków formalnych) do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni.

Termin i koszty

Czas oczekiwania na wpis wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej (jeżeli cudzoziemiec przebywa poza Polską) lub wydanie zezwolenia na prace sezonową (jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski) wynosi:

  • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
  • do 30 dni od dnia złożenia wniosku, jeśli wymagane jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Wskazane terminy dotyczą wydania zezwolenia na pracę sezonową (jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski) lub wydania decyzji o wpisie do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (jeżeli cudzoziemiec przebywa poza Polską).

Koszty z tym związane to:

  • 30 zł – opłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (na konto bankowe powiatowego urzędu pracy)
  • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo – w przypadku korzystania z pełnomocnika.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/228