Oferta 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,p
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych, wsparcie podatników karty podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych,
 • rozliczanie podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego,
 • specjalna oferta prowadzenia księgowość stowarzyszeń, związków wyznaniowych, podmiotów prowadzących działalność rolniczą,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie biznesplanów, sprawozdań GUS, wniosków kredytowych,
 • sporządzanie deklaracje podatkowe CIT, PIT, VAT, PCC, SD, NIP, FIN, ORD, PT, itd.
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników,
 • rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS i zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUS, ZUA, ZIUA, ZWUA itp.),
 • kompletowanie dokumentacji przyjęcia pracownika i nawiązania stosunku pracy,
 • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • organizacja szkoleń BHP i Ppoż.,
 • reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS, GUS, PIP, WUP,
 • sporządzane deklaracji PFRON,
 • obsługa programu Płatnik w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej, aktualizacja, sporządzanie korekt i wyjaśniane błędów.
 • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac i naliczanie pensji netto dla każdego pracownika,
 • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCX, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników, zgodnie z Obowiązującymi przepisami,
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR),
 • przygotowanie pasków płac, ZUS RMUA, IFT-1, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT- 40),
 • sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Przelewy przekazywane są w uzgodniony sposób razem z listą płac w ustalonym dniu każdego miesiąca,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • prowadzenie kartotek zarobkowych, zasiłkowych i ewidencji zadłużeń.
 • ekspertyzy podatkowe – stała bądź doraźna obsługa w zakresie udzielania porad podatkowych w zakresie wszystkich zobowiązań prawno-podatkowych obowiązujących w Polsce związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
 • audyt podatkowy – okresowe badanie prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania w zakresie wszystkich podatków obowiązujących w Polsce, weryfikacja przyjętych przez firmę procedur podatkowych oraz identyfikacja ryzyka podatkowego
 • prowadzenie spraw podatkowych – reprezentacja Klientów przed organami
  administracji podatkowej (urzędy, izby skarbowe, ZUS, UKS), w ramach postępowań podatkowych prowadzonych przez te organy oraz występowanie w imieniu Klientów przed sądami administracyjnymi (WSA, NSA);
 • sporządzanie dokumentacji dla potrzeb cen transferowych – doradztwo i audyt w zakresie cen transferowych;
 • opiniowanie od strony podatkowej wszelkiego rodzaju umów i transakcji;
 • planowanie podatkowe – ocena możliwości minimalizacji obciążeń podatkowych Klientów i przygotowywanie planów w tym zakresie oraz pomoc w ich wdrażaniu;
 • informacja podatkowa – udzielanie stałej informacji o istotnych zmianach prawa podatkowego ważnych dla danego Klienta oraz o pojawiających się „trendach” w kontrolach podatkowych;
 • prowadzenie seminariów podatkowych na indywidualne zlecenie;
 • zastępstwo w kontroli podatkowej;
 • zastępstwo w postępowaniach podatkowych;
 • zastępstwo postępowaniach kontrolnych;
 • zastępstwo w sądowej kontroli decyzji podatkowej;
 • sporządzanie lub reprezentacja wniosków o interpretację podatkową.

Przekształcenia podmiotów gospodarczych

 • przekształcenie osoby fizycznej w spółkę w spółkę prawa handlowego
 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego
 • wzajemne przekształcenia spółek prawa handlowego
 • łączenia spółek
 • wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • przejęcia i fuzje

Rejestracja podmiotów gospodarczych

 • doradztwo dla nowych firm w zakresie formy prawnej i najbardziej optymalnej formy opodatkowania prowadzenia działalności gospodarczej
 • rejestracja podmiotów gospodarczych we właściwych organach

Analizy menedżerskie

Sporządzamy kompleksowe analizy dające obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o  takie wskaźniki jak średnia marża, zyskowność, dynamika obrotu, rotacja magazynem, wskaźnik płynności i rentowności.Jesteśmy w stanie porównać wskaźniki z innymi podmiotami działającymi w tej samej branży.

Kredyty

Zajmujemy się przygotowaniem wniosków kredytowych i doradzamy przy wyborze najbardziej opłacalnej oferty kredytowej tak, aby koszty kredytu były optymalne i nie wpędziły przedsiębiorcy w kłopoty finansowe.

Oferujemy:

 • przygotowanie wniosków kredytowych uzyskanie koniecznych zaświadczeń z urzędów,
 • ocenę wyników finansowych przedsiębiorstwa pod kątem zdolności kredytowej,
 • analizę oferty banku Klienta z innymi ofertami finansowania.

Leasing

To alternatywna w stosunku do kredytu bankowego forma finansowania zakupu środków trwałych. Umożliwia ona podmiotom gospodarczym dostęp do korzystania z różnych dóbr inwestycyjnych, bez konieczności ich zakupu.

Doradzamy:

 • jak prawidłowo porównać oferty kilku firm,
 • jaki rodzaj leasingu będzie dla najkorzystniejszy dla Klienta,
 • jak wybrać najkorzystniejszą ofertę dla konkretnej inwestycji.

Dotacje unijne

Rekomendujemy skorzystanie z usług sprawdzonych firm, które z sukcesem przeprowadzały proces dotacji naszych Klientów.

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte, na których omawiamy aktualne zmiany w prawie podatkowym oraz bieżące problemy podatkowe, z zakresu księgowości, prawa gospodarczego, BHP, prawa pracy, a także z zakresu prawa farmaceutycznego.